در موارد زیر می توانید به ما گزارش دهید:

  • ویدئویی دارای محتوای نامناسب است.
  • ویدئو توسط شما ساخته است و راضی به انتشار آن در رسانه تصویری را ندارید.
  • محتوای ویدئو با آنچه در توضیحات ذکر شده است، مغایرت دارد.

گزارش